Tag Archives: ข้อบกพร่อง

พบช่องโหว่ความปลอดภัยในระบบล็อกอิน OAuth และ OpenID เว็บใหญ่โดนกันถ้วนหน้า, Covert Redirect

Originally posted on INZEED Business Information & Counsel:
พบช่องโหว่ความปลอดภัยในระบบล็อกอิน OAuth และ OpenID เว็บใหญ่โดนกันถ้วนหน้า, Covert Redirect Wang Jing นักศึกษาปริญญาเอกจาก Nanyang Technology University ในสิงคโปร์ ประกาศค้นพบช่องโหว่ในระบบล็อกอิน OAuth 2.0 และ OpenID ที่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ชื่อดังเป็นจำนวนมาก Jing เรียกช่องโหว่นี้ว่า “Covert Redirect” เพราะมันอาศัยการที่ระบบล็อกอินทั้งสองตัวจะยืนยันตัวตนผู้ใช้ แล้ว redirect ไปยังเว็บไซต์ปลายทาง แต่กลับไม่ตรวจสอบเว็บไซต์ปลายทางให้ดีก่อน จึงอาจถูก ใช้ในการปลอม redirect ไปยังเว็บไซต์ของผู้โจมตีแทนได้ (และเว็บไซต์ที่โจมตีจะได้ข้อมูลส่วนตัวจาก เว็บไซต์ต้นทางไป แล้วแต่สิทธิที่ผู้ใช้อนุญาตให้) http://biboying.lofter.com/post/1cc9f4f5_43973bc

Posted in Computer & Web Technology, Web Technology | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment